Vedtægter, gældende

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er DIS-Odense. ’DIS’ står for Databehandling i Slægtsforskning. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. DIS-Odense er en selvstændig forening i tilknytning til DIS-Danmark.

§ 2. Formål
DIS-Odenses formål er at skabe et regionalt forum for databehandling i slægtshistorie og udbrede kendskabet til slægtshistorie.

§ 3 Virke
Foreningen afholder arrangementer, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed relateret til slægtshistorie samt driver hjemmesider på internet om slægtshistorie og relaterede emner. Eventuelle indtægter ved disse aktiviteter går ubeskåret til foreningen og bruges alene i henhold til § 2. 

 

§ 4. Medlemmer og kontingent
Alle med interesse for databehandling i slægtsforskning kan indmeldes i foreningen mod betaling af kontingent fastsat af generalforsamlingen.Det er medlemmets pligt at holde DIS-Odense opdateret med sin email-adresse. Dette kan enten ske via indberetning af emailadresse på DIS-Odenses medlemsside eller ved at oplyse emailadressen direkte til DIS-Odenses bestyrelse.Kontingent til foreningen fastlægges på den årlige generalforsamling for det kommende år. Kontingentet betales senest den 31. januar.

§ 5. Eksklusion
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende opfører sig i strid med foreningens vedtægter eller andre gældende bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Der kræves almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen for at gennemføre en eksklusion af et medlem.

§ 6. Bestyrelsen
DIS-Odense ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på en generalforsamling blandt foreningens medlemmer for to år ad gangen, således at 2 vælges i lige årstal, og 3 vælges i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter, begge for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende, og som minimum vælges formand og kasserer. Bestyrelsen afgør selv, om suppleanterne skal deltage i bestyrelsesarbejdet, ligesom den afgør, om der skal nedsættes ad hoc arbejdsudvalg med reference til bestyrelsen til løsning af specifikke opgaver. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden, og der skal føres beslutningsreferat. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 7. Generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Ordinær generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel af bestyrelsen via e-mail til medlemmerne. Indkaldelse skal indeholde dagsorden og de fornødne bilag.Til den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde minimum følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for året.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Stemmeret har kun tilstedeværende medlemmer, dog kan et medlem medbringe en skriftlig fuldmagt fra et medlem, der er forhindret i at møde til Generalforsamlingen. Afstemning skal finde sted skriftligt, når et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagene sendes til medlemmerne pr. e-mail senest en uge før generalforsamlingen.Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af vedtægterne. Hvert medlem har en stemme.

§ 8. Regnskab og formue
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor. Kassereren fører foreningens bogholderi og udarbejder foreningens årsregnskab. Optagelse af lån i foreningen eller indgåelse af lejemål eller andre større økonomiske dispositioner kan ikke finde sted under disse vedtægter.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 10 medlemmer via e-mail til formanden forlanger det med angivelse af dagsorden. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, og afholdelsen skal ske inden 6 uger fra modtaget anmodning.

§ 10. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil af formanden alene eller to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende pligter.

§ 11. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal forslaget, såfremt det ønskes fremmet, genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§ 12. Opløsning
DIS-Odense kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og derefter af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de fremmødte medlemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsning. Foreningens formue vil efter opløsningen blive overdraget til foreningen DIS-Danmark.Den ordinære og ekstraordinære generalforsamling beslutter, hvem der skal have overdraget rettigheder til foreningens databaser og hjemmesider og andet elektronisk materiale. Ophavsrettigheder til foreningens udgivelser overgår til den faktiske forfatter. I tilfældet bogen Gotisk – lær at læse og skrive gotisk er dette således Mette Rosenberg Fløjborg.

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. november 2015

Bogen Gotisk

Bestil bogen på www.gotisk.dk

bog forside